REGULAMIN

Zapoznaj się przed skorzystaniem z tras

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAS ROWEROWYCH
„ROWEROWARADOCYNA.PL”

 

 1. Trasy rowerowe wyznaczone w ramach projektu Rowerowa Radocyna przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.
 2. Każda osoba korzystająca z trasy rowerowej winna zapoznać się z przedmiotowym regulaminem oraz przestrzegać zawartych w nim postanowień. Korzystanie z tras rowerowych projektu Rowerowa Radocyna oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.
 3. Poruszając się drogami publicznymi użytkownik, jest zobligowany do pokonywania tras zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
 4. Na trasach rowerowych przebiegających przez teren Magurskiego Parku Narodowego obowiązuje regulamin MPN dostępny na stronie: http://www.magurskipn.pl/download/data/regulamin_dla_zwiedzajacych_magurski_park_narodowy.pdf
 5. Na drogach leśnych obowiązuje regulamin korzystania z dróg leśnych dostępny na stronie Nadleśnictwa Gorlice: https://gorlice.krakow.lasy.gov.pl/de/zasady-korzystania-z-drog-lesnych
 6. Każdy użytkownik dorosły korzysta z tras rowerowych na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna. Małoletni, którzy nie ukończyli 13-go roku życia, mogą korzystać z tras rowerowych wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 7. Trasy rowerowe mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich szczególną ostrożność.
 8. Każda osoba korzystająca z trasy rowerowej powinna pamiętać, że mogą pojawić się na niej przeszkody powstałe w sposób naturalny jak np. złamane gałęzie lub całe drzewa, głazy, osuwiska ziemne, itp.. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi rowerowemu, winny być w miarę możliwości niezwłocznie zgłaszane administracji nadleśnictwa pod numerem telefonu: 18 351 13 89 lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej rowerowaradocyna.pl
 9. Podczas jazdy należy stosować kask ochronny. Osoby korzystające z trasy rowerowej akceptują ryzyka związane z uprawianiem sportu i rekreacji, w szczególności związane z narażeniem zdrowia i życia. Za ewentualne wypadki na trasach rowerowych odpowiadają sami użytkownicy.
 10. Nadleśnictwo Gorlice oraz podmioty, na terenie których przebiegają trasy rowerowe, t.j. MPN i Nadleśnictwo Łosie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania z wyznaczonych tras rowerowych.
 11. Zarówno poszczególne odcinki trasy rowerowej, jak i cała jej długość mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną taśmą lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością określoną przepisami prawa.
 12. Na odcinkach tras rowerowych może dojść do spotkania z pieszymi lub pojazdami kołowymi, obowiązują wówczas ogólne przepisy ruchu drogowego.
 13. Odcinki dróg leśnych mogą być chwilowo nieprzejezdne z powodu załadunku drewna na pojazdy wywozowe, obowiązuje wówczas zachowanie szczególnej ostrożności, a przejazd możliwy po otrzymaniu wyraźnego sygnału od operatora pojazdu prowadzącego załadunek drewna.
 14. Osoba korzystająca z trasy rowerowej zobowiązana jest do zachowania porządku, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
 15. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem.
 16. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu osoba korzystająca z trasy rowerowej może zostać poproszona o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
 17. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Straży Pożarnej.
 18. Na organizowanie imprez o charakterze sportowym lub masowym na trasach przebiegających przez tereny leśne należy uzyskać pisemną zgodę właściwego Nadleśnictwa.
 19. Wszelkie uwagi użytkowników proszę zgłaszać przez formularz kontaktowy na stronie rowerowaradocyna.pl bądź mailowo rowerowaradocyna@gmail.com lub bezpośrednio miejscowym leśniczym (numery kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa Gorlice w zakładce KONTAKT).
 20. Wykaz telefonów alarmowych:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
POLICJA 997 lub 112
KOMENDANT POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ 609 797 819